Stjertmeisa

februar 14, 2012

Bursdagsønske

Jeg har noen ønsker i anledning bursdagen min i dag:

Jeg ønsker at regjeringa blir enig om å si nei til EUs vikarbyrådirektiv for å bevare retten til fast stilling og samtidig endrer arbeidsmiljøloven slik at vikarer og midlertidig ansatte får bedre rettigheter. Jeg ønsker at folkemakt skal bli sterkere enn pengemakt slik at forskjellene mellom fattige og rike blir mindre, og at kvinner skal få like mye makt og ressurser som menn. Jeg ønsker at samfunnslønn skal innføres i Norge og at grønn økonomi skal erstatte kapitalismen. Jeg ønsker at norske barn skal ha et sted å bo, god omsorg og mulighet til nære og ekte naturopplevelser sammen med voksne. Jeg ønsker meg et landbruk som i størst mulig grad er basert på lokale ressurser. Jeg ønsker at vi skal slutte å plante fremmede arter som kan gi uante negative konsekvenser for dem som overtar naturen etter oss. Jeg ønsker en rettferdig fordeling av fiskeriressursene, at det fiskes på en måte som gjør at sjøfugl kan overleve og at fisket kan fortsette i 1000-er av år. Jeg ønsker at fiskeoppdrett fases over i lukkede anlegg. Jeg ønsker at Barentshavet får varig vern mot olje- og gassvirksomhet. Jeg ønsker en energipolitikk med hovedsatsing på energieffektivisering og at energi i størst mulig grad skal omdannes og brukes lokalt. Jeg ønsker at strømprisen blir lik over hele landet og at strøm til nødvendig forbruk og industri blir rimeligere enn strøm til unødvendig luksusforbruk. Jeg ønsker at DU skal bli med og jobbe for et av mine ønsker!

Reklamer

desember 18, 2010

Overforbruksgenerasjonene

Jeg lever i forbrukersamfunnets boble,

løsrevet fra virkeligheten,

hvor ubegrenset vekst ser ut til å være mulig.

Pass deg, for jeg er det ressurssterke, tenkende mennesket

og alt jeg rører ved skal bli til gull.

Jeg nøler ikke med å trampe ned det som kommer i min veg

og lar gjerne andre bære mine byrder.

 

Vil du sette et gasskraftverk i min barndoms lekegård?

Der var jeg så lykkelig uvitende.

Jeg plukket blomster og bær og spiste rabarbra,

klatret opp i treet, og kikket inn i fuglekassen.

Jeg levde i det evige øyeblikk, og visste ikke at naturen

skulle brukes opp og bli til penger i noen utvalgte lommer.

 

Jeg tenkte aldri på kraftpriser,

eller på at strømledninger kan bli for trange når forbruket øker.

Skjønte ikke at det kunne bli langt enklere å bygge store gasskraftverk

og digre vindmølleparker enn å slutte å bruke mer elektrisitet enn vi trenger.

Ante ikke at det kunne komme kraftutbygginger på land for å bringe elektrisitet

til oljeplattformene, og kraftutbygginger til havs med ledninger inn til land.

 

Jeg visste ikke om klimakrisen.

Jeg vokste opp i grevens tid.

Det blir nok ikke enklere etter oss.

En fredelig jul og mange gode nye år ønskes!

oktober 29, 2010

Lytt til de unge

Filed under: Likestilling,Natur,Nord-Trøndelag,Politisk,Samfunn,Verdal — stjertmeis @ 10:48 pm
Tags: , , ,

Politiske partier er i gang med å lage programmer som forteller hvilke saker det er viktig å prioritere framover. La oss ikke glemme de unges stemmer. Hvem har vel bedre kompetanse på hvordan utdannings- og fritidstilbud fungerer for dem? Ungdom: organiser dere, engasjer dere og bli hørt. Si fra om ikke bussen går når dere har behov for å ta den.

Ungdommen er framtida og vi har ikke råd til å la være å investere i dem. Men det er mange som er på plass når pengesekkene fordeles. Dere som er unge må også være der og rope ut at dere trenger penger til bedre skole, ungdomshus og andre fritidstilbud.

Studenter trenger botilbud til en pris som gjør det mulig å konsentrere seg om studiene. Stipendordningene må være så gode at det ikke er dine foreldres lommebok som avgjør om du kan ta det utdanningsvalget du helst ønsker. Du bør kunne velge å få barn når det passer deg selv best. Alle bør ha råd til å gå til tannlegen.

Dere som er unge må ikke tillate at naturressursene dere skal leve av senere ødelegges. Dere blir sittende med regninga etter vår tids forbruk. Tillat ikke at vi driver unødvendig sløsing med energi og påfører dere store klimabelastninger.

Vi må i større grad be ungdom inn der politikken formes, og la de unge, engasjerte slippe til. Du som er ung må tørre å kjempe for dine rettigheter og dine interesser. Ha tro på at dine meninger er viktige. Det finnes ingen andre som har bedre greie på hvordan det er å være ung i dag.

august 13, 2010

Våkn opp

Filed under: Lyrikk,Miljøvern,Natur,Nord-Trøndelag,Politisk,Samfunn,Verdal — stjertmeis @ 10:42 pm
Tags: , , ,

Tromsdalen, Verdal 2007. Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder- Avisa

Hvorfor ødelegger vi Tromsdalen når vi tar ut kalken?

Hvem vil at villaksen skal ofres på oppdrettens alter?

Hvem tror det er uviktig hva jeg og du spiser?

Hvem kan bortprioritere klimaendringer?

Lar vi forbrukerveksten regulere Verdalsvassdraget?

Blir din stemme hørt eller er du bare tilstede?

La deg ikke forlede.

Vi velger selv hvordan vi vil leve.

februar 12, 2010

En Bjørnetjeneste?

Filed under: Foto,Fugleliv,Miljøvern,Natur,Politisk,Samfunn — stjertmeis @ 6:05 pm
Tags: , , , , ,

Vi forbereder våre barn på framtida og prøver å legge til rette for dem på beste måte. Framtida vil være ganske annerledes enn tida vi lever i nå. Vi vil være flere mennesker på jorda, og klimaendringene vil gjøre store områder ubeboelige. Det vil bli en utfordring å kunne skaffe mat og rent vann til alle. Fordi vi i dag driver utarming av naturen vil ressursgrunnlaget være tynnslitt. I Norge har vi i dag en vekst i forbruket hvert eneste år, i framtida vil dette være helt utenkelig!

De som har levd en stund vet at man kan klare seg med lavere forbruk. Noen vil hevde at enkelte av våre foreldre og besteforeldre har hatt store problemer med å tilpasse seg et samfunn i sterk vekst. Holdningene og vanene fra oppveksten sitter i ryggmargen og gjør det umulig å kaste potetene som ble til overs etter middagen eller kjøpe en ny skjorte før den gamle er ordentlig utslitt.

Hvilken utfordring venter våre barn og barnebarn, som skal tilpasse seg ett samfunn som blir nødt til å endre seg i motsatt retning? Når skal utviklinga snus, og hvem skal få ansvaret med å snu den? Hvem har ansvar for at dem som vokser opp nå skal være godt rustet til å møte framtida? Barnehager og skoler må ta sin del av ansvaret. Som foreldre, besteforeldre og politikere har vi også stort ansvar.

Siden forbruket av materielle verdier må ned må vi ha noe annet og bedre å tilby framtidas generasjoner. Kulturtilbud, og kjærlighet til mennesker og natur er ekte og langvarige verdier, og kan aldri utkonkurreres av kjærlighet til det materielle, eller…?

Vår kjærlighet for ting, og våre kunstig skapte behov for forbruk sliter hver dag på naturressursene, og går på bekostning av mangfoldet i naturen. Hva blir det da igjen å glede seg over? Hvilke gener som best vil tåle den raske miljøendringen vet vi ikke. Det er derfor et stort sjansespill å la menneskelig aktivitet bidra til at arter nå utryddes mye raskere enn nye arter oppstår. Det ville vel være dumt om vi i dag utrydder de genene som i framtida kunne ha berget liv?

Så, i all vår tilrettelegging for den oppvoksende generasjonen kan det være verdt å tenke seg om to ganger –kan det hende vi gjør dem en bjørnetjeneste?

januar 2, 2010

Klimakrise?

Filed under: Miljøvern,Natur,Politisk,Samfunn — stjertmeis @ 10:50 pm
Tags: , , , , ,

Det er ikke få ganger jeg nylig har fått høre at «klimakrisen må da være avlyst nå». Det er en utbredt misforståelse at klimakrise = konstant varmere vær. Det er vår oppgave å møte slike utsagn på alvor med å fortelle om de forventede konsekvensene av klimaendringene. 2 graders økning i gjennomsnittstemperaturen på jorden betyr ikke 2 grader varmene vær hele året gjennom i Norge. Naturlige variasjoner vil vi selvsagt fortsatt ha, men de store linjene viser tydelige trender. Viktigst er det kanskje å fortelle om konsekvenser av temperaturøkningen som mange ikke tenker så mye på siden «2 grader varmere» ikke høres så ille ut i mange nordmenns ører.

Dette har allerede skjedd:
I Norge har gjennomsnittstemperaturen økt med 1 grad.
Temperaturen i permafrosten i norge har økt med 0,3 grader pr 10 år i det siste.
Ved Norges kyst har havtemperaturen økt med 0-2 grader.

De fleste isbreer i verden smelter (kun en liten andel vokser).
Sommersjøisen i Antarktis er redusert med ca 40 % siden 1978.
Havnivået har steget de siste 100 år.

Årsak: Naturlig variasjon kan være årsak til svingninger, men den eneste årsaken som kan forklare temperaturstigningen siden 1950 er atmosfærens innhold av klimagasser og partikler. Dette finnes det mye kunnskap om.

Konsekvenser for oss i Norge dette århundret (til 2100) dersom utviklingen fortsetter:
(Prognosene for hva som vil skje er usikre, men dette forventes)

Temperatur:
Temperaturøkning (middeltemperatur!) i alle regioner av landet alle årstider. Størst økning i Nord og på vinteren.
Økning i antall dager med middelteperatur(!) over 20 grader.
10-70 % av somrene i Norge forventes varmere enn dem som hittill er observert.
Temperaturøkning fører også til markvannsunderskudd, altså større fare for tørke og at havstigningen vil fortstte (i svært lang tid = over 1000 år). Forventet stigning i havnivå langs norskekysten (usikkerhet innregnet) er fra min 21cm til max 109cm dette århundret.
Nedbør:
10-40 % økning vinter og vår, 0-20 % økning sommer og 5-35 % økning høst
Flere dager med mye nedør og mere nedbør på slike dager.
Snødybden kan øke i høyfjellet på kort sikt men vil ellers avta.
Antall dager med snø vil bli redusert med 1-3 mnd. (julekortidyll = historie)
Endringene fører til økt fare for jord og snøskred, flom og rasfare. Stormflo sammenfaller gjerne med store nedbørsmengder og endringene vil derfor få store konsekvenser ved elveutløpene.

Globale utslipp av karbondioksid øker raskt.
Havet vil ta opp mer karbondioksid når det er mer av dette i luften og vil dermed bli surere (få lavere pH). Levende organismer er tilpasset bestemte pH verdier og er sensitive for endringer.

I Norge vil vi få lengre vekstsessong. Dette kan vi si er positivt. Utfordringer vil det likevel bli for vårt landbruk.Eks.ekstremnedbøren, flom og jordrasfaren samt tørke. Vi et ikke om våre jordbruksarter vil være tilpasset endringene. I tillegg vil varmere og våtere vær samt «mangel på vinter» være positivt for sykdommer og parasitter.

I Norge vil vi merke konsekvensen av at betydelige deler av jordas landareal i andre steder a verden ikke vil bli dyrbart eller levelig pga tørke og flom.Kan vi nekte dem som betaler for vårt forbruk mat og sted å bo?

NB! Merk at dette er forventede konsekvenser i vårt land, i vårt århundre, mens de barn som fødes i dag lever. Dette gjelder våre, våre barn og våre barnebarns liv!

HVA GJØR VI?
VI MÅ SNAREST(!) sette fart på tiltak for utslippsreduksjon! 50% globalt og 80-90% hos oss. I tillegg må vi forberede de endringene som er uunngåelige. Klarer vi dette? Selvfølgelig!

Tallene er hentet fra klimakonferansen «Fra ord til handling» v FM-NT på Stiklestad 8.-9.des 09. Innlegg ved Helge Drange (UiB -Bjerknes Centre for Climat Research) Link med denne og flere presentasjoner her: http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=2842&amid=2864399

Ønsker alle et godt nytt år, og håper dette kan være med på å inspirere til gode nyttårsforsetter -det er mye vi kan gjøre!

januar 1, 2010

Verdier

Filed under: Lyrikk,Natur,Samfunn — stjertmeis @ 11:02 pm
Tags: , , , ,

For i dine øyne ser jeg dette:

Dine øyne har ingen glød og viser meg et glimt av død.

Et slikt blikk kan komme av mangel på mat, hus og klær.

 At du ikke eier det du trenger i morgen kan skape slike blikk.

Slike blikk kan springe ut fra mangel på virkelige verdier

som trygghet og omsorg.

Slike blikk lever så lenge det er mulig.

 

For i dine øyne ser jeg dette:

Dine øyne har en varig glød og et glimt til å drukne i uten å dø.

Et slikt blikk kan aldri komme av flotte hus og vakre klær.

Materielle ting kan ikke skape slike blikk.

Slike blikk kan kun springe ut fra virkelige verdier

som ekte natur og ekte kjærlighet.

For slike blikk er alt mulig.

 – AKO 09 –

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.